ေစတီေတာ္သမိုင္း (ပန္းသံုး၀ မတ္ရပ္ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး)