ေစတီေတာ္သမိုင္း(ထန္းတပင္ ေပၚေတာ္မႈျမသိန္းတန္ဘုရား)