“ျပည္တြင္းကHIVပုိးကူးစက္ခံရသူေတြရဲ႕ ၅၇ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ကုသေဆးေပးထား”

 
 
ျပည္တြင္းမွာရွိတဲHIVေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံထားရသူေတြထဲက တစ္၀က္ေက်ာ္ျဖစ္တဲ႔ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ကုသေဆးျဖစ္တဲ႔ ART ေဆး၀ါးေတြကုိ ေပးထားႏုိင္တယ္
လုိ႔ သိရပါတယ္။
HIV ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံထားရသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတPark Royal ဟုိတယ္မွာ မိတ္ဆက္ခဲ႔တဲ့ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ေရာဂါအမ်ိဳးသားအဆင္႔ မဟာဗ်ဳဟာ
စီမံကိန္းျမန္မာ(၂၀၁၆-၂၀၂၀)ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ 
 
လက္ရွိျပည္တြင္းမွာ ခန္႔မွန္းထားခ်က္ေတြအရHIV  ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံထားရသူ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ရွိျပီး အဲဒီလူေတြထဲက ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္တဲ႔
(၁၁၇၀၀၀) ေက်ာ္ကုိသာ ကုသေဆးေတြေပးထားႏိုင္ေသးကာ ၂၀၂၀အေရာက္မွာေတာ႔ ၉၀ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိေပးႏိုင္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဒါ႔အျပင္
HIV ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (၂၀၀၀)ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းခဲ႔ရာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကူးစက္ခံရသူ (၁၁၀၀၀)ေက်ာ္သာ ရွိေတာ႔တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
အဓိက ကူးစက္ခံရသူေတြအေနနဲ႔ မူယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာေဆးထုိးသြင္းသူေတြ၊လိင္တူဆက္ဆံ သူေတြနဲ႔ လိင္လုပ္သားေတြမွာ အဓိကကူးစက္ခံေနရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 
 
ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါအမ်ိဳးသားအဆင္႔ မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္းျမန္မာကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ မွာ ယခုအျကိမ္ဟာ တတိယအႀကိမ္ျဖစ္ျပီး ပထမအႀကိမ္အျဖစ္(၂၀၀၅)မွ စတင္ခဲ႔ကာ တစ္ႀကိမ္ လွ်င္ (၅)ႏွစ္ႏႈန္းျဖင္႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။