ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အသက္အာမခံ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ပါက ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္

 
ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီမ်ား အသက္အာမခံ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ပါက ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အၾကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။
 
လက္ရွိတြင္ အာမခံလိုင္စင္မ်ား ခ်ေပးရာ၌ အသက္အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း၊အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ခ်င္သည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီး ကုမၸဏီဥပေဒအရ ၃၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွယ္ယာထည့္၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
 
အာမခံလုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားအာမခံ ကုမၸဏီ ၂၄ခုရွိျပီး တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ကိုရီးယား၊အိႏိၵယႏွင့္ အေမရိက တို႔မွကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းက အစိုးရထံေလွ်ာက္လႊာတင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ပုဂၢလိက အာမခံ ကုမၸဏီ ၁၁ခုက အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိျပီး ယင္းလုပ္ငန္းအားလံုး မွႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္ ပရီမီယံေၾကးမွာ က်ပ္၁၁၄ ဒႆမ ၃ဘီလီယံရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာနထံမွ သိရသည္။