ႏိုင္ငံသားကတ္ျပဳလုပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ လူဦးေရေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပဳလုပ္ေပးမည္

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပဳလုပ္ရန္ လူဦးေရေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က်န္ရွိေနရာ ၄င္းတို႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မီ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသၾကီး လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္
အမိ်ဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 
 
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မိုးပြင့္အထူးစီမံခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားကတ္မ်ားကို ဇူလိုင္လထိ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္မရွိသူ က်န္မေနေစေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမတိုင္မီထိ မွတ္ပံုတင္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္းကဆိုသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily