ႏိုင္ငံလံုးခ်ီ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေရး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စတင္ေဆြးေႏြး

တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္
စတင္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။ 
 
ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တက္ဘာ ၂၈ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ NCA အျပီးသတ္ညိွႏိႈင္းေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသမၼတတို႔ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈမွရ ရွိခဲ့သည့္ရလဒ္မ်ားကို အစီရင္ခံ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ( SD ) ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ (၂) ပူးဇင္က်ံဳးက ေျပာၾကားသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily