ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တိုက္တြန္း

ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာပါက ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေနသည္ကို ထင္ရွားသြာျမင္ေတြ႔ေနရျပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က တို္က္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေမ၁၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းပထမေန႔၌ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ယခုစတင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ အသင့္ျဖစ္ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၅၂ခုရွိေနျပီး အသင့္ျဖစ္အဆို၁၂ခုရွိေၾကာင္း၊ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၈ခုရွိေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္သို႕ အသိေပးတင္ျပခဲ့သည္။
 
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မညီသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ျပ႒ာန္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။