ၾကိဳးနီစနစ္ေရွာင္ရွားေရး e-Government အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

အစိုးရလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျမန္ဆန္ရန္ႏွင့္ ၾကိဳးနီစနစ္ကို ေရွာင္ရွားရန္e-Government အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဧျပီ၄ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ က်င္းပသည့္ e-Government ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ပထမအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညိႈႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ေျပာၾကားသည္။
 
e-Governmentျဖစ္ေျမာက္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးေနျပီး ထိုစနစ္တိုးတက္မႈရွိရန္ က်ြမ္းက်င္မႈ၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ၊ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဌာနမ်ား၊ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရမ်ား  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက e-Government ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြအေျခအေနအရ ပညာေရးစနစ္အေျခအေနအရ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးရွိရန္ျဖစ္ျပီး ကမာၻ႔ႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းကာ စနစ္သစ္မ်ားကို အသံုးအျပဳပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေနာက္တြင္ေနာက္က်က်န္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း e-Government စနစ္ျဖင့္အဂတိလိုက္စားမႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ဦးတည္ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။