ၾကိဳတင္မဲေပးမည့္ ျပည္ပမဲဆႏၵရွင္စာရင္း စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႔အထိသာ လက္ခံမည္

ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား မဲဆႏၵရွင္မ်ား ၾကိဳတင္မဲေပးမည့္ စာရင္းကိုစက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔အထိသာလက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာ သံရံုမ်ားမ်ား တစ္ဆင့္ၾကိဳတင္မဲေပးမည့္ ျပည္ပမဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို စိစစ္ျပီးေနာက္ ၾကိဳတင္မဲေပးရမည့္ မဲလက္မွတ္မ်ား ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔အထိ
ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရန္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။ 
 
 
Credit: The VOICE Daily