ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ "မဲစာရင္းမ်ားျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေၾကညာထား"

ႏို၀င္ဘာ(၃)ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္္မယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ မဲစာရင္းေတြကို ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ေန႔ကေန (၁၄)ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ပတ္ၾကာထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးထားျပီျဖစ္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္ေတြရဲ႕ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္ရံုးေတြမွာ မဲစာရင္းေတြကို ကပ္ထားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။အခုတစ္ႀကိမ္ဟာ မဲဆႏၵရွင္အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္ျပီး

နာမည္မပါ၀င္တာေတြ၊အခ်က္အလက္မွားယြင္းတာေတြနဲ႔ မပါသင့္သူေတြပါေနတာေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လအတြင္းပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းေၾကျငာတုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြျမိဳ႔နယ္မွာ မဲစာရင္းမွန္

မမွန္လာေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသူ (၁၃.၇) ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိျပီး ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ (၄၆.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ပါတယ္။

အခု ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ (၁၃)ခုရွိျပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၉)သိန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၂၄)ခုက ကိုယ္စားလွယ္ (၆၂)ဦးနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢၢလ (၇)ဦး

စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (၆၉)ဦးက လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာပါ။ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တာေမြနဲ႔ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ေတြမွာျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး တာေမြျမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ (တစ္သိန္း )နဲ႔ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္မွာ

တစ္ေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ရွိပါတယ္။ဒီမဲဆႏၵနယ္ ႏွစ္ခုမွာ ပါတီ (၁၀)ခုက ကိုယ္စားလွယ္(၁၆)ဦးနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢၢလတစ္ဦး စုစုေပါင္း (၁၇)ဦးကပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။