ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာေက်ာ္သံုးမည္....

ယခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအအတြက္က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၆၀ ဒသမ ၆၁၆ ကိုသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးစိုးရယ္က ေျပာၾကားသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိသံုးစြဲမည့္ ၆ လတာ အသံုးစရိတ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံရာတြင္ ယင္းသို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပရန္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားျပီး က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ကို တရား၀င္ ေၾကာ္ျငာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က မီဒီယာမ်ားကိုေျပာၾကားထားသည္။