ၾကက္သြန္သစ္ေစ်းက်

နယ္ေဒသမ်ား၌ ၾကက္သြန္သစ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၾကက္သြန္လက္ကား ေစ်းကြက္တြင္လည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ၾကက္သြန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
လက္ရွိရန္ကုန္ၾကက္သြန္ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ေအးစက္ေနျပီး နယ္ေဒသမ်ားမွ အ၀င္မွာလည္း ပံုမွန္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္ အတြင္းမွသိရသည္။
 
ၾကက္သြန္ေစ်းသည္ ျပီးခဲ့သည့္ အပတ္ကထက္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၅၀မွ ၂၀၀ခန္႔အထိ က်ဆင္းျပီး ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၾကက္သြန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။
 
လက္ရွိေဒသစံုမွ ၾကက္သြန္သစ္မ်ား ထြက္ရွိလာျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဘုရင့္ေနာင္ ၾကက္သြန္ေစ်းကြက္သို႔ တစ္ရက္လွ်င္ ၾကက္သြန္ကုန္တင္ယဥ္ ၃၀ မွ ၄၀ ခန္႔အထိ ၀င္ေရာက္ေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
လက္ရွိၾကက္သြန္ေစ်းကြက္အတြင္း ဆိပ္ျဖဴရွယ္(သစ္) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၉၅၀က်ပ္။ဆိပ္ျဖဴလတ္ၾကီး (သစ္)တစ္ပိႆာလွ်င္ ၉၅၀က်ပ္၊ဆိပ္ျဖဴလတ္သန္႔(သစ္) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၉၀၀က်ပ္ ၊ဆိပ္ျဖဴလတ္ေခ်ာ (သစ္)တစ္ပိႆာလွ်င္ ၆၅၀ က်ပ္၊ျမစ္သားရွယ္(သစ္)တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၃၀၀က်ပ္၊ျမစ္သားလတ္ၾကီး (သစ္)တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္၊ျမစ္သားသန္႕(သစ္) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၃၅၀ က်ပ္ႏွင့္ ျမစ္သားလတ္ေခ်ာ(သစ္) တစ္ပိႆာလွ်င္ ၁၀၅၀ က်ပ္ေစ်းရွိေၾကာင္း ၾကက္သြန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။