၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ တတိယ အစည္းအေ၀း ဇြန္၃၀ရက္ က်င္းပရန္ လ်ာထား

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လံု တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းကို  ဇြန္၃၀ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းဗဟိုဌာန က်င္းပရန္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ဖြဲ႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လံုတတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေမလကုန္တြင္ က်င္းကရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသး၍ ဇြန္လအတြင္း သို႔ေျပာင္းေရြ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး   ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
 
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံု တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းက်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမ၃၀ရက္ႏွင့္ ၃၁ရက္မ်ားက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညိႈႏိႈင္းၾကရာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေရးက႑၌ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
Credit- Myanmar Times