၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈ နို၀င္ဘာလကုန္အထိ တိုးျမွင့္ခြင့္ျပဳေပးထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၂၃ခု၌ ဇြန္၂၃ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္အထိ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသးသူမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလကုန္အထိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) ရံုးခြဲ၌ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိေသးသူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ သတ္မွတ္ကာလကို တိုး၍ခြင့္ျပဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)မွ တာ၀န္ရွသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားတြင္ ၀င္ခြင့္ရရွိသူမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၀င္ခြင့္မရရွိသူမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ယင္းအတြက္ ၀င္ခြင့္မရရွိသူမ်ားကို တျခားတကၠသိုလ္မ်ား၌ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေစရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)၌ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေရး ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာစာအိတ္ ၌ သင္တန္းေရြးခ်ယ္မႈကတ္ျပား၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွစ္စံု၊တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ၊တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္၊အမွတ္စာရင္းမူရင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားက ထုတ္ေပးထားသည့္အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္းခ်ဳပ္ရမွတ္ အဆင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။