၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္သန္း ၂၃,၀၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ့နည္း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈမွာ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္သန္းေပါင္း  ၂၃,၀၀၀ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရရွိခဲ့မႈမွာ က်ပ္၂၃၆၉,၄၅၄ ဒႆမ ၂၂၂ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ျပီး  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၃၄၅ ,၇၅၃သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ယင္းသို႕ေလ်ာ့က်ခဲ့ရျခင္းမွာ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ား အေပၚတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ အခြန္မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးေဒၚေဆြေဆြခိုင္က ျမန္မာတိုင္းမ္ေန႔စဥ္သို႔ ေမ၂၉ရက္၌ ေျပာဆိုသည္။
 
 
လက္ရွိေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမွာ ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းအေပၚတြင္ သုညရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအေပၚတြင္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းအခြန္ အရပ္ရပ္ေကာက္ခံမႈတြင္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေကာက္ခံမႈမွ အခြန္ေငြအမ်ားဆံုး ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။
Credit-Myanmar Times Daily