၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲလက္မွတ္ေပါင္း ၁၂၅သန္းေက်ာ္ ရုိက္ႏွိပ္မည္

ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးရမည့္ မဲလက္မွတ္ စုစုေပါင္း ၁၂၅ သန္းေက်ာ္ကုိ ရုိက္ႏွိပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန ့တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး ရုံးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မဲလက္မွတ္ရုိက္ႏွိပ္ေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က 
ယင္းသုိ ့ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး သုိ ့မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တုိ ့ရွိ မဲဆႏၵနယ္စုစုေပါင္း ၁၁၆၃ နယ္အတြက္ မဲလက္မွတ္ စုစုေပါင္း ၁၂၅ ဒသမ ၅၅သန္း ရုိက္ႏွိပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးျမင့္က
ဆုိသည္။
(Credit- The Voice Daily)