၀န္ၾကီးမ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ေငြျဖင့္ မဲဆြယ္ပါက တုိင္ၾကားရန္ ေကာ္မရွင္ဆို

အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားက ႏုိင္ငံပိုင္ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဆိုပါက အခ်က္အလက္ႏွင့္ တကြ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသို႔ တုိင္ၾကားရန္လုိအပ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ဦး၀င္းကိုက ေျပာၾကားသည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး ၊ ေျမ ၊ အိမ္ ၊ အေဆာက္အအံု ၊ ယာဥ္ ၊ ပစၥည္းစသည္တို႔ကို တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ျဖစ္သူကို ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိေစရဟု
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေရြးေကာက္ပဲြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မခြဲ (ဌ) တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily