၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒသစ္ လာမည့္ႏွစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္

အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကို လာမည့္၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။
 
အဆိုပါ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကို အေျခခံျပီး ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္၍ ယေန႔သြားေနသည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဥပေဒ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း၅၀ခန္႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမည့္အစား အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ယင္းဥပေဒကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါ အခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုရွင္းလင္းျပည့္စံုသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈ ကင္းလြတ္ေနေသာ ၀င္ေငြဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။