ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံု ၀ယ္ယူရန္နီေပါ သံအမတ္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏွင့္ နီေပါႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး အျပင္ျပည္တြင္းထြက္ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ဆန္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ နီေပါသံအမတ္ၾကီး H.E.Mr.Bhim K Udas ကေမ၁၃ရက္ေန႔က ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
 
ျမန္မာ-နီေပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးအရ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ မၾကာမီနားလည္မႈစာခ်ြန္လႊာ သေဘာတူလက္မွတ္(Mou)ေရးထိုးျပီး ဆန္၊ပဲမ်ိဳးစံု၊ငါး၊ပုစြန္ႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ နီေပါႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။
 
 
လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ-နီေပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္ရာတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏အခြန္အခမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မွာ မ်ားျပားေနျပီး ရန္ကုန္-အိႏိၵယမွတစ္ဆင့္ နီေပါႏိုင္ငံသို႔ ကုန္သြယ္မႈက  ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုသက္သာသည့္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္သာ ကုန္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း နီေပါသံအမတ္ကဆိုသည္။