ျမန္မာေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ဆက္ျမင့္မည္ဟု OBG စစ္တမ္းေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ေဒသအတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေဖာင္းပြမႈ ပွ်မ္းမွ် ပမာဏထက္ ဆက္လက္မ်ားျပားေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္သည့္အဖြဲ႔၏စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
စီးပြားေရး ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာျပီး လုပ္ခလစာမ်ားျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ပွ်မ္းမွ် ေငြေဖာင္းပြမႈျုဖစ္သည့္ ၃ ဒသမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ျပည္တြင္းက ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းအရ သိရသည္။