ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ပထမဆုံး ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ ပုိ႕ေဆာင္ေရး ဗဟုိစခန္း(Logistics Hub)ကုိ ရန္ကုန္မွာ တည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးျဖစ္လာမယ့္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဗဟုိစခန္း(Logistics Hub)ကုိ ရန္ကုန္မွာတည္ေဆာက္သြားမယ္လုိ႔ ဇန္န၀ါရီ လ၂၄ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ စီပြားေရးနွင္႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ Logistics Hub တည္ေထာင္မဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္မွတ္တမ္း (MOA)လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအခမ္းအနားမွ သိရပါတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံးျဖစ္လာမဲ႔ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႕ေဆာင္ေရး ဗဟုိစခန္း(Logistics Hub)ကုိ စီပြားေရးနွင္႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနပုိင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္က ေျမဧက ၅၉ ဧကေက်ာ္ေပၚမွာ တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ျပီး ေခတ္မီနည္း ပညာေတြ အသုံးျပဳကာတည္ေဆာက္နုိင္ေရး ကနဦးေလ႔လာမႈေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႕ေဆာင္ေရးဗဟုိစခန္း(Logistics Hub)ကုိ စီးပြားေရးနွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင္႔တင္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ကုိရီးယာနုိင္ငံံ႕UBS MK ကုမၸဏီတုိ႔ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Logistics Hub ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံကထြက္ရွိတဲ႔ ပုိ႔ကုန္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းဖုိ႔နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္ဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္တာေၾကာင္႕ တည္ေဆာက္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။
 
ယခုပထမဆုံးေဆာက္လုပ္မဲ႔ Logistics Hub အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၉၀ခန္႕ ကုန္က်မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကုန္စည္ေထာက္ပံ႔ပုိ႔ေဆာင္ေရးဗဟုိစခန္း (Logistics Hub) ကုိရန္ကုန္ျမိဳ႕အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဳေရးနဲ႔ ထြက္ကုန္မ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသေတြမွာလဲ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ သြားမွာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာနည္းတူ Logistics Hub ကြန္ရက္ေတြ တည္ေဆာက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။