ျပည္သူ႕ဘ႑ာအတြင္း ေငြမည္း၀င္မလာေအာင္စီစစ္ျပီးမွ အခြန္လက္ခံမည္ျဖစ္၍ မစိုးရိမ္ၾကရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးေျပာဆို

ျပည္သူ႕ဘ႑ာအတြင္းသို႔ ေငြမည္း၀င္မလာေအာင္ေသခ်ာ စီစစ္ျပီးမွသာ အခြန္အေကာက္ကိုလက္ခံမည္ျဖစ္၍ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ ေငြမည္းမ်ား၀င္လာမည္လားဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမရွိၾကရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဧျပီ၂ရက္၌ေျပာဆိုသည္။
 
 ဧျပီ၂ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးေဆာင္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎ကယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျပီးခဲ့သည့္ မတ္၃၀ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျပီး ယင္းဥပေဒအပိုဒ္ ၂၅တြင္ ပါရွိသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေငြမည္းမ်ား၀င္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိၾကရန္ ယင္းသို႕ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။