ျပည္ပတင္ပို ့မည့္ဆန္ပမာဏ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေရေဘးအတြက္ အရန္ဆန္အျဖစ္ ထားရမည္

ျပည္ပဆန္တင္ပို ့ျခင္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ကန္ ့သတ္ခ်က္အခ်ဳိ ့ျဖင့္ ျပန္လည္တင္ပို ့ခြင့္ျပဳလိုက္ျပီျဖစ္ရာ မည္သည့္ဆန္တင္ပို ့သည္ျဖစ္ေစ ယင္းဆန္ပမာဏ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဧည့္မထဆန္အမ်ဳိးအစားကို
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။
 
ဆန္တင္ပို ့ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုပဏီသည္ ယင္းအရန္ဆန္ထားရွိမည့္ေနရာကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ပို ့ကုန္လိုင္စင္ႏွင့္အတူ တင္ျပေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အရန္ဆန္မ်ားကို အေရးေပၚလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္သိုေလွာင္ခဲ့သည့္ကာလက ေပါက္ေစ်းအတိုင္းေရာင္းခ်ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး ပို ့ကုန္လိုင္စင္ခြင့္ျပဳျပီး ေျခာက္လအထိ အရန္ဆန္အျဖစ္ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
 
Credit : The VOICE Daily