ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၂၀ ေက်ာ္ခြင့္ျပဳ

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ရွိေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ လ်ာထားခ်က္ျပည့္မီႏိုင္ျပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၂၃ ခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ထံမွသိရသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ အတြင္း MIC က ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုးခု ၊ ျမန္မာ ႏွိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံႈမႈရွစ္ခုႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း ေျခာက္ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး CMP ( လက္ခစား) စနစ္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
အမ်ားဆံုးပါ၀င္ေၾကာင္းMIC ကထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
 
ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကုိင္အမ်ားအျပားဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိျပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရး (Telecom) ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ဦးစားေပးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္းMIC အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာၾကားသည္။ 
 
ထို႔အတူ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ MIC ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ားက ျပည္တြင္း၌  အလုပ္အကိုင္ ခုႏွစ္သိန္းနီးပါးဖန္တီးေပးထားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily