ျပည္တြင္းၾကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔ ညေန ေလးနာရီအထိ လက္ခံမည္ဟု ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးထားသည့္ မဲလက္မွတ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအေနႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ႏို၀င္ဘာ
၈ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီအထိေနာက္ဆံုးထား လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ 
 
အဆိုပါၾကိဳတင္မဲလက္မွတ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔ ညေန ၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ပယ္မဲအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ထိုမဲမ်ားကို လက္ခံေရတြက္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က
ဆိုသည္။ 
 
Credit : The VOICE Daily