ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၄ခု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထပ္မံခြင့္ျပဳ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁သန္းေက်ာ္ျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁၁၀၀၀ေက်ာ္ျဖစ္ထြန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ေမ၁၂ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း၁၄ခုကို ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေလးခုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳ၊အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
 
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ စက္မႈက႑လုပ္ငန္းတစ္ခု၊အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တစ္ခု၊လယ္ယာက႑တစ္ခုႏွင့္ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈက႑ တစ္ခုတို႔ကိုခြင့္ျပဳ၊အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑၌ လုပ္ငန္းေလးခု၊စက္မႈက႑ တြင္လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊အိမ္ရာအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ က႑တြင္ႏွစ္ခု၊လွ်ပ္စစ္က႑တြင္တစ္ခုႏွင့္ အျခားက႑တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတို႔ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အတည္ျပဳခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ဒႆမ ၅၃၀သန္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၄၃၀၆ ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ဒႆမ ၄၂၃ သန္းအပါအ၀င္ ၃၂၅၉၆ ဒႆမ ၈၃၄ သန္းအတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၇၃၆၀ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။