့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသံုးရပ္၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္မ်ား ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းထုတ္ျပန္

ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေမ၁၅ရက္၌ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးကို ေကာ္မတီသံုးရပ္၌ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္မ်ားေျပာင္းလဲေပးအပ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၄၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္းကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နတ္ေမာက္ျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္တင္လင္းကို တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ က၀ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးလွသန္းကို တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းပါရွိသည္။