ေရၾကီး နစ္ျမဳပ္ စပါးစိုက္ဧကမ်ား အခ်ိန္မီ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ကူညီမည္

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိျပီး စပါးစိုက္ဧကမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အတြက္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ စပါး အခ်ိန္မီျပန္လည္စိုက္ပိ်ဳးႏိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ပူးေပါင္းကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  အသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။
ဆန္စပါးအဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရၾကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ စပါးစိုက္ပိ်ဳးသည့္လယ္ေျမမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးျခင္းအတြက္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမင့္တင္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ အစိုးရကိုအၾကံျပဳ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္က ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။
ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား မ်ိဳးႏွင့္သြင္းအားစု ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားရရွိေရး၊ ထြန္ယက္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္က ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
စပါးစိုက္ဧကမ်ား ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚခဲ႔သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ လိုအပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္ ရံုးဖုန္း ၀၁-၂၁၈၂၆၆ ၊ ၀၁-၂၃၀၁၁၂၈ တို႕ ထံဆက္သြယ္ သတင္းေပးပို႔ ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။