ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ေန ့ခ်င္းခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ဆုိ

ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရး ခရီးစဥ္မ်ားကုိ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားပါက
 ေန ့ခ်င္းခြင့္ျပဳေပးေနေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ ့ခြဲ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
 
 
မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းခြင့္ျပဳေပးေနေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။
(Credit- The Voice Daily)