ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္စတင္ေကာက္ယူ

လံုျခံဳေရးအေျခေနႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံမွ စတင္ေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
 
လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္ကိုးခုရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားေသာ္လည္း  ရွမ္းျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕တြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကို နယ္ေျမအေျခအေနအရ စိစစ္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသိရွိေသးေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။ 
 
 
Credit-The Voice Daily