ေရေၾကာင္းတကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ေလွ်ာ့ခ်မည္

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္၏ ပညာသင္ႏွစ္ကို ေျခာက္ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္သို႔ ေလ်ာ့ခ်မည္ဟု အဆိုပါတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမတ္လြင္ကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္း ပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္တန္းကာလ ေျခာက္ႏွစ္အခ်ိန္ေပး သင္ယူရသည့္အျပင္ ေက်ာင္းျပီးပါက အျခားလိုအပ္သည့္ သင္တန္းလက္မွတ္မ်ား ထပ္မံယူရျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားတြင္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိေနသျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
ေရေၾကာင္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ဘာသာရပ္ ခုႏွစ္ခု အနက္ ယခင္ပညာသင္ႏွစ္က ေျခာက္ႏွစ္သင္တန္းကာလ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မႈ ဗိသုကာဘြဲ႕၊ ဆိပ္ကမ္းအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕၊ ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕၊ ေရေၾကာင္းမကၠနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို သင္တန္းကာလ ငါးႏွစ္သို႔ ေလၽွာ့ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ သိပၸံဘြဲ႕ (ေရေၾကာင္းသိပၸံ)သင္တန္းကိုမူ ယခင္အတိုင္း သင္တန္းကာလ ငါးႏွစ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
Credit - 7 Days Daily