ေရေဘးသင့္ေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ADB ေထာက္ပံ့

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB ) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဦးခန္႔ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။ 
 
အဆိုးရြားဆံုးေရေဘးႏွင့္ ေျမျပိဳမႈကို ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဟားခါးခရိုင္ ၊ ဖလမ္းခရိုင္ ႏွင့္ မင္းတပ္ခရိုင္တို႔ရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ADB ၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာဆိုသည္။ 
 
 
Credit : The VOICE Daily