ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကူးစက္ေရာဂါ ကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားမႈမရွိ

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလွ်က္ရွိသည့္အေျခအေနတြင္ ေရေဘးသင့္ေဒသႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကူးစက္ေရာဂါ ကပ္အသြင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမရွိဟု ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအေပၚ အေျခအေနတံု႔ျပန္ေအာင္ရြက္ေရးဌာနခြဲမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ခိုင္စံက ေျပာဆိုသည္။
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ယာယီေဆးခန္း ေရြ႕လ်ား ေဆးခန္းမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္ရွိျပီး ေျမြဆိပ္ေျဖေဆး၊ ေရသန္႔ေဆးျပားမ်ား၊ ေရသန္႔စင္စက္မ်ား၊ ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္မ်ား အပါအ၀င္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ေ၀ထားရွိထားေၾကာင္းသိရသည္။
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈကို စနစ္တက်ေစာင္က်ပ္ၾကည့္ရႈ ေစာစီးစြာ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လိုအပ္သည့္ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီဆက္လက္ ပံ့ပိုးႏိုင္ေရးကိစၥ၊ အေရးေပၚ လူနာလႊဲေျပာင္းကုသေရး၊ ေရေဘးသင့္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ပိုးႏိုင္ေရးမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေလးခုတြင္ လူဦးေရတစ္သိန္းခန္႕ ေရေဘးအႏၱရယ္ရင္ဆိုင္ေနရျပီး ၁၈ ျမိဳ႕နယ္၌ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၁၇၁ ခုဖြင့္လွစ္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။
Credit - Myanmar Times