ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည္

ေရေဘးေၾကာင့္ အဆိုးရြားဆံုးပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း၊မေကြးတိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာသင္ေက်ာင္း ၂၀၂ ေက်ာင္းကို စက္တင္ဘာလအတြင္းမွ စတင္၍ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးမည့္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေပ ၆၀x၃၀(RC)မူလတန္းေက်ာင္း၊ေပ ၉၀x၃၀(RC)မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၊ေပ ၂၀x၃၀(RC) အေဆာင္မ်ားျဖစ္ျပီး ကနဦးတည္ေဆာက္ေပးမည့္ ေဒသမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊
မေကြးတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတို ့ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း၀န္ၾကီးဌာန စီမံကိန္းအရ သိရသည္။