ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္လုိအပ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းမည္ဟု ဦးတင္ေအးေျပာၾကား

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ မျဖစ္အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိျပီး လုိအပ္ပါက ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သတင္းအခ်က္
အလက္စင္တာတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းက ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားတြင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲရံုမ်ားသို႔ မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး
ေကာင္းမြန္မႈရွိမရွိကို ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။
 
Credit: The VOICE Daily