ေရေပးေ၀မႈျပတ္ေတာက္မည့္ အသိေပးေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းသို႕ေရေပးေ၀လွ်က္ရွိသည့္ ေလွာ္ကား ၆၆"Ø ကြန္ကရိပိုက္လိုင္းၾကီး အစားထိုးလဲလွယ္ ဆက္သြယ္မႈလုပ္ငန္းကို မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီး ဘုရားအနီးတြင္ ေခတၱေရျဖတ္ေတာက္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ ၃၃-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီမွ ၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ည (၁၀း၀၀) နာရီအတြင္း ေရႊျပည္သာ၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒံု၊ မရမ္းကုန္း၊ လိႈင္သာာ၊ လႈိင္၊ ကမာရြတ္၊ ရန္ကင္း၊ ဗဟန္း၊ တာေမြ၊ သာေကတ၊ ေဒါပံု၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ ပုစြန္ေတာင္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းပဲတန္း၊ လသာ၊ လမ္းမေတာ္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ေရအားေလ်ာ့နည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ အဆိုပါကာလအတြင္းေရ လိုအပ္ခ်က္ရွိပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ဆက္သြယ္ျပီး ေရသယ္ယဥ္မ်ား ေတာင္းခံ၍ ေရရယူႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ -
အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မွဴး - ၀၉၂၅၀၂၈၃၈၂၃
အေနာက္ပိုင္းခရိုင္မွဴး - ၀၉၂၅၀၂၈၃၈၁၂
ေတာင္ပိုင္းခရိုင္မွဴး - ၀၉၅၀၅၄၅၆၅
ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မွဴး - ၀၉၅၀၈၁၂၂၉