ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ရမွတ္ ၄၂၀ ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနက ေခၚယူေသာ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ၆ ႏွစ္ၾကာတက္ေရာက္ရမည့္ တိရစာၦန္ေဆးပညာဘြဲ႕ ပထမႏွစ္သင္တန္းအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၂၀ ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား ၅၀ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ၅၀ဦးလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
၄ႏွစ္သင္တန္းေမြးျမဴေရးပညာဘြဲ႕ ပထမႏွစ္သင္တန္းအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၃၇၀ ႏွင့္အထက္ရရွိသူ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ဦးလက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ျမန္္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ရူပေဗဒ ႏွင့္ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ကာ ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္အသက္ ၁၈ ႏွစ္ထက္မၾကီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္(ေရဆင္း)၊ ေက်ာင္းသားေရးဌာနသို႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ www.uvsyezlin.edu.mm သို႔၀င္ေရာက္၍ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
Credit - The Voice