ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခြင့္ ကန္ ့သတ္မည္

ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့အသုံးျပဳလာေသာ ေမာင္းသူမဲ့ Drone ေလယာဥ္ တုိ ့၏ပ်ံသန္းခြင့္ကုိ ကန္ ့သတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပုိ ့ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ
သိရသည္။
 
 
 
ကင္မရာတပ္ထားသည့္ ေလယာဥ္ငယ္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ လုံျခံဳေရး မထိခုိက္ေစရန္ ေလယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး အေပ်ာ္တမ္းေမာင္းႏွင္သူမ်ားကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ ့တုိ ့တြင္
သီးသန္ ့ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ကြင္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ စီးပြားေရးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားမွာ အသုံးျပဳမည့္ အစီအစဥ္၊ ေလယာဥ္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္မည့္သူတုိ ့၏ အခ်က္အလက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပုိ ့ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။
 
(Credit - The Voice Daily)