ေမလ၁၅ရက္မွ ၁၈ရက္အတြင္း ထူးကဲျမစ္ေရတက္ႏိုင္

ေမ၁၅ရက္မွ ၁၈ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ျမစ္တြင္ အေျခခံေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ ၂၀ဒႆမ ၁၀ေပခန္႔မွ ၂၀ဒႆမ၅ေပခန္႔အထိ ထူးကဲျမစ္ေရတက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ထိုကဲ့သို႕ ထူးကဲျမစ္ေရတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၄၊၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ အတြင္းအေျခခံ ေရစစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္၂၂ေပခန္႔ထိ တက္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ယခုအခါစိုးရိမ္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ရန္ကုန္ျမစ္၏ ခန္႕မွန္းဒီေရအျမင့္သည္ အေျခခံေရ စစ္မ်ဥ္းအထက္ အျမင့္ေပ၂၀ေက်ာ္လြန္ႏိုင္သည့္အခါ ျမစ္ကမ္းနားေဒသမ်ားအနီး ေနထိုင္ၾကေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား ယင္းကဲ့သို႔ သတိေပးထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က အသိေပးထားသည္။