ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔အတြင္း လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ၾကိမ္ေရႏွင့္ အျခားငလ်င္ သုေတသနအေထာက္အထားမ်ားရရွိ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔အတြင္းက လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ၾကိမ္ေရႏွင့္ အျခားငလ်င္ သုေတသနဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမ်ားရရွိထားေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ျမန္မာတိုင္းမ္ ေန႔စဥ္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ တြင္ ေျပာဆိုသည္။
 
ဟသၤာတတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာန ေပါေမာကၡေဒါက္တာေစာေငြခိုင္ဦးစီးျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ငလ်င္ သုေတသနကို ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိေနျပည္ေတာ္ ကန္လွရြာေဟာင္းေက်းရြာအနီးတြင္ ျပဳလုပ္အျပီး ယင္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။