ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဒုတိယညိႈႏိႈင္းေရးမွဴးေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိႈႏိႈင္းေရးရံုး (OCHA)၏လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညိႈႏိႈင္းေရးမွဴး မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာတို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ဧျပီ၃ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
 
ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥ၊ပညာေရး၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ျမွင့္တင့္ေရးႏွင့္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးျမွင့္တင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
၎၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္ ဧျပီ၂ရက္မွ ၈ရပ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္၌  ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူစခန္း မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။