ေတာင္သမန္အင္းအတြင္းစီး၀င္သည့္ ပန္းရံေတာ္ေခ်ာင္းေရ နမူနာယူစစ္

မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း ငါးေကာင္ေရသန္းခ်ီေသဆံုးမႈ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေနရာ စက္ရံုမ်ားမွ ေရဆိုးစြန္႕ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ယူဆရသျဖင့္အင္းအတြင္းသို႔စီး၀င္သည့္ပန္းရံေတာ္ေခ်ာင္းမွ ေရနမူနာကိုယူကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း 
အမရပူရျမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနအရာရွိ ဦးခ်စ္ေဇာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။ 
 
 ပန္းရံေတာ္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ စက္ရံုေျခာက္ရံုခန္ ့အနီးရွိ ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေရနမူနာမ်ားကို ယူခဲ့ျပီး ျမိဳ ့ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို ့ကဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သမန္အင္းေလလံငါးဖမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ
ဦးခ်စ္ခိုင္ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူ ဦးေအာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily