ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား ႏ်ဴကင္းစင္ေရးလုပ္ငန္းအဆင့္ ေမ၁၆ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

ကိုရီးယားက်ြန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ၁၆ရက္(ယေန႔)၌ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္  ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ေမ ၁၅ရက္တြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
 
ဧျပီ၂၇ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၏ ေၾကညာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိက်ေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၀န္ၾကီးဌာနကေျပာဆိုသည္။
 
ကိုရီးယားက်ြန္းဆြယ္၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ပန္မြန္ဂ်ဴန္ေၾကညာခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေမ၁၆ရက္တြင္ ပန္မြန္ဂ်ဴန္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဂယာ၌ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။