ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔က်ဆင္းလာျပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ၅ဒႆမ ၆ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာက္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၆ဒႆမ၃ရာခိုင္ႏႈန္းရွိျပီးေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္၁၀ဒႆမ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလွ်ာ့က်ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။ေငြေၾကးမူ၀ါဒကို လြတ္လပ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္သည္ ဒီခ်ဴပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္က ေျပာသည္။