အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၀ က်ပ္ ေက်ာ္ေရာက္

ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ျပင္ပေစ်းကြက္၌ မေန႔က တစ္ေဒၚလာ ၁၄၇၂ က်ပ္သို႔ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
ေဒၚလာေစ်းသည္ ျပီးခဲ့သည့္ရက္ ပိုင္းကထက္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂၅ က်ပ္ခန္႔အထိျမင့္တက္ျပီး ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။
ေစ်းကြက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္က်ပ္ ၁၅၀၀ အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကျပီး ထိုသို႔ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ခ်င္းေၾကာင့္ အဓိကသြင္းကုန္ျဖစ္သည့္ စက္သံုးဆီေစ်းသည္လည္း အျမင့္ဆံုးေစ်းအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာပါတယ္။က်န္သြင္းကုန္အခ်ိဳ႕လည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိေဒၚလာတန္ဖိုး ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္အတူ အျခားႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္းသိရသည္။
လက္ရွိေဒၚလာတန္ဖိုးဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္အတူ အျခားႏိုင္ငံျခား ေငြေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ အတြင္းမွသိရသည္။
မေန႔က ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၇၂ က်ပ္၊ စင္ကာပူတစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၇၂ က်ပ္ ၊ ထိုင္းဘတ္တစ္ဘတ္လွ်င္ ၄၄ က်ပ္ေက်ာ၊ မေလးရွားတစ္ရင္းဂစ္လွ်င္ ၃၅၅က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း တစ္ယန္းလွ်င္ ၁၃ က်ပ္၊ ယူရိုတစ္ယူရိုလွ်င္္ ၁၆၈၃ က်ပ္၊ ၾသစေၾတးလ် တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၀၇၅ က်ပ္ႏွင့္ စတာလင္ေပါင္ တစ္ေပါင္လွ်င္ ၁၉၀၀ က်ပ္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
Credit - The Voice