အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ၁၂ က်ပ္ျပန္တက္

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္ ၁၁

အနည္းငယ္ ျပန္လည္က်ဆင္းေနေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏွုန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ျပင္ပေဒၚလာ ေစ်းကြက္၌ ႏွစ္ရက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂ က်ပ္အထိ ေစ်းျပန္တက္ေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အတြင္းမွ သိရသည္။
ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလိုင္လ ၉ရက္ ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္အတြင္း ပုဂၢၢလိက ဘဏ္ေစ်းမွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၁က်ပ္ခန္႔ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ႏွုနး္မွာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၄ က်ပ္ခန္႔ျမင့္တက္ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ပထမပတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ျပင္ပေစ်းကြက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၂၁ က်ပ္ႏွင့္ ပုဂၢၢလိက ဘဏ္ေစ်းက ၂၀ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေငြေၾကး ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
လတ္တေလာ ေဒၚလာေစ်းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၀ က်ပ္ေစ်းေအာက္သို႔ ျပန္လည္ က်ဆင္းရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေစ်းျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွျပည္တြင္း ေဒၚလာအေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္မွာ ပံုမွန္အေနအထား တြင္သာ ရိွေၾကာင္း ေဒၚလာ ေရာင္း၀ယ္ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။ လက္ရိွေဒၚလာေစ်းကြက္ အတြင္း ျပင္ပ ေစ်းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊  ပုဂၢၢလိက ဘဏ္ေစ်းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၅ က်ပ္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ႏႈန္းသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၂ က်ပ္ေစ်းရိွေၾကာင္း ေငြေၾကး ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
 
Credit - The Voice