အိႏိၵယ - ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ေရး အစည္းအေ၀း ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

 အိႏိၵယ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ား သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေကာင္စစ္ေရးရာ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 
ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးစိန္ဦးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily