အိုဘားမား အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနစဥ္ အလတ္စကားကမ္းေျခအနီး ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္သို ့တရုတ္စစ္သေဘၤာငါးစင္း၀င္ေရာက္

အေမရိကန္ သမၼအိုဘားမားအလည္အပတ္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ အလက္စကားျပည္နယ္၏ ကမ္းေျခႏွင့္မလွမ္းမကမ္းရွိ ဘယ္ရင္းပင္လယ္ျပင္ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္အတြင္းသို ့ တရုတ္စစ္သေဘၤာငါးစင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းဌာနက
ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထိုကဲ့သို ့ ဘယ္ရင္းပင္လယ္ျပင္ႏိုင္ငံတကာ ေရပိုင္နက္အတြင္းသို ့ တရုတ္စစ္သေဘၤာ ၅ စင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုကဲ့သို ့ဘယ္ရင္းပင္လယ္အတြင္း တရုတ္စစ္သေဘၤာ၀င္ေရာက္ျခင္းမွာ ယခုတစ္ၾကိမ္သည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္
စစ္တပ္က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
 
၎တို ့အေနႏွင့္ တရုတ္သေဘၤာမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ စစ္သေဘၤာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္အတြင္း၌သာ လွည့္ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္စစ္တပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
 
 
Credit : The VOICE Daily