အလုပ္လုပ္ခန္ ့ထားမႈ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ပါက အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို အေရးယူမည္

အလုပ္ခန္ ့ထားမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမရွိသည့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်းကို စစ္ေဆးကာ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးထင္ေအာင္က
ေျပာၾကားသည္။
 
အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ကို စက္တင္ဘာလ ၁ရက္ေန ့မွ ၃၀ ရက္ေန ့အထိ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားျပီးျဖစ္ျပီး ယင္ဒကာလ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုပါက ဥပေဒႏွင့္ အညီ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
 
စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ စာခ်ဳပ္ပံုစံကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားျပီး ယင္းစာခ်ဳပ္အတိုင္း ခ်ဳပ္ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။
 
 
Credit: The VOICE Daily