အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရေရး စီမံကိန္းအတြက္ ကမာၻ ့ဘဏ္က ကန္ေဒၚလာ သန္းေလးရာ ေခ်းမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း (National Electrification Plan-NEP) အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ကမာၻ ့ဘဏ္ (World Bank) အဖြဲ ့က ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေလးရာ
ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ ့ဘဏ္ထံမွ သိရသည္။
 
 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပံ့ပုိးႏုိင္မည္ဆုိသည့္ အဆုိပါ အတုိးမဲ့ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္းေလးရာကုိေပးရန္
ကမာၻ ့ဘဏ္၏ ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ ့က စက္တင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန ့တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ကမာၻ ့ဘဏ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။